O mně

Barbora Valouchová

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity jsem ukončila v roce 2009. Během studia jsem sbírala zkušenosti u Soudního exekutora JUDr. Aleny Blažkové, Ph.D., na Okresním státním zastupitelství v Olomouci a u JUDr. Ing. Pavla Schreibera, advokáta.

Koncipientskou praxi jsem absolvovala u významných advokátů JUDr. Františka Gebauera a následně v advokátní kanceláři JUDr. Jana Mikše a JUDr. Jana Suka, kde jsem se zabývala převážně závazkovými vztahy, manželským majetkovým právem, správou a vymáháním pohledávek, právem trestním a restitučními spory.

Advokátní zkoušky jsem složila v roce 2013 a vlastní advokátní praxi založila v roce 2020.

Zkušenosti mám především v oborech občanského práva, práva rodinného, práva trestního a přestupkového, práva nemovitostí, dále s restitučními spory a právem autorským.

Během své praxe jsem se také zaměřovala na správu a vymáhání pohledávek, zastupování klientů v insolvenčním řízení a před civilními a trestními soudy.

Jsem zapsána jako ex offo obhájce v trestních věcech v Praze.

Ve své praxi spolupracuji s advokátní kanceláří Mgr. Tomáše Valoucha, a proto jsem schopna pokrýt téměř všechny běžné obory práva jak jednotlivcům, tak právnickým osobám.

Právní služby poskytuji v jazyce českém a anglickém.

Členství v oborových organizacích:

Česká advokátní komora, reg. č. 19350

Zaměření kanceláře

Občanské právo

 • sepis a revize smluvní dokumentace
 • zastupování v občanskoprávních sporech
 • bytové spoluvlastnictví
 • nájem bytů a prostor sloužících podnikání
 • ochrana vlastnického práva
 • zastupování v občanskoprávních sporech

Rodinné právo

sepis a podání návrhu a zastupování v řízení o

 • rozvod manželství
 • péči a výživě k nezletilému dítěti
 • zrušení a vypořádání společného jmění manželů

Pracovní právo

 • pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • výpovědi a žaloby na určení neplatnosti výpovědi
 • vznik pracovního poměru, pracovní smlouva (a další smlouvy)
 • dohody o činnostech konaných mimo pracovní poměr
 • ukončení pracovního poměru
 • vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
 • náhrada škody

Správa pohledávek

 • zajištění komplexních služeb při vymáhání pohledávek
 • soudní, mimosoudní a exekuční řešení pohledávek
 • sepis a revize smluvní dokumentace související s postupováním pohledávek

Právo nemovitostí

 • sepis a revize kupních nebo darovacích smluv
 • sepis a revize smluv o zřízení/zrušení věcného práva (věcné břemeno, zástavní právo)
 • sepis návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • komplexní služby při převodech nemovitostí

Trestní právo

 • obhajoba v přípravném řízení
 • obhajoba v řízení před soudem
 • podání řádných a mimořádných opravných prostředků
 • otázky týkající se vazby a výkonu trestu (příp. ochranných opatření)
 • zastoupení poškozených v trestním řízení vč. přihlašování nároků na náhradu škody
 • podání trestního oznámení

Insolvenční právo

 • přihlašování pohledávek
 • incidenční spory
 • zastupování před soudy atd.

Kontakt

E-mail:

barbora@akvalouchova.cz

Telefon:

420 606 776 276


: 09400745
ev. č. ČAK: 19350


Kancelář:

Rašínovo nábřeží 2000/78,
120 00 Praha 2